Login

Bilim

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

Nefretin Beyin Üzerindeki Etkileri

?ngiltere’deki Londra Üniversitesi’nde ara?t?rmac?lar Semir Zeki ve John Paul Romaya, nefret duygusu s?ras?nda aktif olan beyin bölgelerini gözlemlediler. Ara?t?rma s?ras?nda deneklere daha önceden nefret ettiklerini belirttikleri ki?ilerin foto?raflar? gösterildi ve ayn? anda beyin MR’lar? çekildi. Kar??la?t?rma yapabilmek için, ki?ilerin herhangi bir his beslemedikleri insanlar?n foto?raflar? da kullan?ld?.

Devamını oku...

Gerçekten Unuttum (mu?)

Gerçekten Unuttum (mu?)

Hayatta kalabilmek için gündelik hayat?m?zda karma??k ili?kiler içeren onlarca s?ral? hareketi yapmam?z gerekir. Beynimiz, ö?renme ve hat?rlama yetene?imiz bizi pek çok canl?dan üstün k?lar. Gençken çok daha kolay olmakla beraber ileri ya?lar?m?zda da ö?renebilme yetene?imizi koruruz. Bilim insanlar? uzunca bir zamand?r ö?renirken veya unuturken beynimizde tam olarak neler oldu?unu ortaya koymaya çal???yorlar.

Devamını oku...

Doğru Kelime Neydi?

Doğru Kelime Neydi?

Bilim insanlar?, konu?ma s?ras?nda uygun kelimeyi seçen beynin anahtar bölgesini net olarak tan?mlad?klar?n? aç?klad?lar.

Konu?urken kullanaca??m?z kelimeyi benzerlerinin bulundu?u bir da?arc?ktan seçeriz. Bir hayvan? tan?mlayabilmek için ‘köpek, kurt, kaplan, kedi, at…’ ya da birinin mizac?n? anlatmak istiyorsak ‘sevimli, ?irin, mutlu, çekingen, üzgün…’ gibi kelime gruplar?n?n içinden birini çekip ç?kar?r?z.

Devamını oku...