Login

Blog

Developer's Links/Geliştiricinin Bağlantıları

Developer's Links/Geliştiricinin Bağlantıları
Libraries like PNGLib, JpegLib, game development sites like NeHe, games engines like Irrlicht, Ogre, Articles like Perfect Texture Mapping and more 116 links! Click here for to go Links page

PNGLib, JpegLib gibi kütüphanelerin, NeHe gibi oyun geli?tirme sitelerin, Irrlicht, Ogre gibi oyun motorlar?n?n, Perfect Texture Mapping gibi konular?n bulundu?u ve daha fazla 116 Ba?lant?! Ba?lant?lar sayfas?na gitmek için buraya t?klay?n

Devamını oku...

Eğitim Neden Eğitmiyor?

Eğitim Neden Eğitmiyor?
Mevcut e?itim, nedenini sorgulamadan söyleme-konu?ma yoluyla "do?rular? aktarma" temeline dayanmaktad?r. Bu e?itim sürecinde ö?renci yüklenilen bilgileri daha önceki bilgilerle ili?kilendirilmemekte "muhakeme-ak?l yürütme-yorumlama vb.. zihnî boyuttan uzak bir ?ekilde sadece haf?zaya y??maktad?r. Bu yüzden bu süreçte beynin "sa? lobu" ö?renmeye dahil olmad??? gibi, yeni "sinir ba??" olu?umu da söz konusu olmamaktad?r.

Devamını oku...

Gezgin/Browser İçin Web Geliştirme Araç Çubukları

Gezgin/Browser İçin Web Geliştirme Araç Çubukları

Web sitesi geli?tirdiniz ve gezginde görüntülediniz ama bir ?eyler yanl?? ve istedi?iniz ?ekilde görüntülenmiyor! fakat çal??man?za bak?yorsunuz her?ey tamam ve sorun göremediniz! Her?eyi yapt?n?z, tüm de?erleri kontrol ettiniz, yeni tan?mlamalar yapt?n?z ya da kald?rd?n?z ama yine olmad?! Peki bir de gezginin taraf?ndan web sayfan?za bakmak ister misiniz?

Devamını oku...

ASCII Tablosu

ASCII Tablosu

Bo?luk, yeni sat?r, dosya sonu ya da türkçe karakter ve i?aretlerin ikililik, onluk ya da onalt?l?k sistemdeki kar??l?klar?n? ö?renmek için ASC 2 yani ASCII tablosunu kullanabilirsiniz.

Devamını oku...

Öğrenme Stilleri/Şekilleri

Öğrenme Stilleri/Şekilleri
Neden baz? bebekler bu kadar hareket etmek isterken, baz?lar? çok daha az hareket ile huzurlu oluyor? Niçin baz? çocuklar, oyuncaklar?n? oynad?ktan sonra hemen kutusuna koymak için gayret gösterirken üstelik bunu sadece oyunca?? yeniyken de?il de sürekli olarak devam eden bir al??kanl?k halinde yaparken, baz?lar? da??n?kl?ktan hiç rahats?zl?k duymaz?

Devamını oku...